Stakeholders seek to improve rehabilitation data and services

“Data is critical to inform the future direction of the Ministry of Health on rehabilitation. Reviewing the progress of the Rehabilitation Strategy, developing a monitoring framework and increasing availability of data will help us to plan for the next 10 years so we can support the growing number of people who need rehabilitation and increase access to quality rehabilitation services, to build capacity of the health workforce, and to inform the availability of assistive products through a multi-sectoral approach” said Dr Bounfeng Phoummalaysith, Health Minister.

On 21-22 March 2023, the Ministry of Health, technically supported by WHO and USAID Okard, conducted a meeting to review the progress of the National Rehabilitation Strategy (2018 – 2025) and develop a monitoring framework. Chaired by the Director General Department Healthcare and Rehabilitation, Ministry of Health Dr. Khamsay Detleuxay, key representatives from MoH departments responsible for health planning, personnel, financing, national health insurance, pre-service and in-service education, health information systems and service provision discussed the significant achievements and challenges since 2018, and the priorities for rehabilitation until 2025. Also discussed were priority indicators that will reflect the results of the strategic plan, and data generation processes that will increase availability of data so the Ministry of Health can make evidence-based decisions on expanding rehabilitation as an essential health service for all the population.

“There is a significant need for rehabilitation services in Laos PDR. Rehabilitation contributes to population health and improves people’s day to day functioning; it is an essential health service for all who need it. Rehabilitation should be integrated into health planning processes, the rehabilitation workforce should be valued and supported, and rehabilitation services made part of the continuum of care, congratulations to the Ministry of Health on the awareness of the importance of rehabilitation and commitment to strengthen it, I encourage you to move forward building your country’s capacity to lead, plan and collect data, and also influencing decision-makers within health facilities to drive service expansion with an integrated approach to the provision of rehabilitation including assistive products in Laos PDR.” said Pauline Kleinitz, WHO Technical Advisor, Rehabilitation Programme

“ຂໍ້ມູນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບບອກທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບວຽກງານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ. ການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງຍຸດທະສາດດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ການພັດທະນາແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ການເພີ່ມຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງຂໍ້ມູນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາວາງແຜນສຳລັບ 10 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຈຳນວນຄົນທີ່ຕ້ອງການດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານກາແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເພື່ອບົ່ງບອກຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍຊູຜ່ານວິທີການທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງ ການ”

ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ມີນາ 2023, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ໂຄງການ USAID Okard ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ (2018 – 2025) ແລະ ພັດທະນາແຜນການຕິດຕາມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເປັນປະທານໂດຍຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ ດຣ. ຄຳໄສ ເດດລືໄຊ ແລະ ບັນດາຕາງໜ້າ ຈາກ ກົມຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບວາງແຜນວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ, ບຸກຄະລາກອນ, ການຂຶ້ນງົບປະມານ, ປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ການສຶກສາກ່ອນ ແລະ ເວລາປະຈຳການ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ພ້ອມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2018 ແລະ ບູລິມະສິດສຳລັບວຽກງານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ຈົນຮອດ ປີ 2025. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ຈະສະທ້ອນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຂະບວນການສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາມາດດຳເນີນການຕັດສິນໃຈຕາມຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍວຽກງານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຊຶ່ງເປັນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບປະຊາກອນໝົດທຸກຄົນ.

“ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍສຳລັບການບໍລິການດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ວຽກງານການແພດຟື້ນຟູ ໜ້າທີ່ການມີສ່ວນຊ່ວຍສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນ ແລະ ປັບປຸງການເຮັດໜ້າທີ່ການໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນຊຶ່ງເປັນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການມັນ. ຄວນມີການເຊື່ອມສານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການເຂົ້າກັບຂະບວນການວາງແຜນດ້ານສຂະພາບ, ບຸກຄະລາກອນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ຄວນໄດ້ຮັບຄຸນຄ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປິ່ນປົວແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໃຫ້ທ່ານໝໍ ແລະ ແພດສະເພາະທາງສະເໜີຂໍການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ ຄົນເຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແລະ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະໜັບສະໜູນບັນດາທ່ານສືບຕໍ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ປະເທດ ເພື່ອນຳພາ, ວາງແຜນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ. ນອກຈາກນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍໂນ້ມນ້າວໃຫ້ຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈພາຍໃນສະຖານບໍລິການປິ່ນປົວດ້ານສຸຂະພາບຜັນຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ວຍວິທີການແບບເຊື່ອມສານສຳລັບສະໜອງການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍຊູ ຢູ່ ສປປ ລາວ.”

Pauline Kleinitz, ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ, ໂຄງການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ອົງການອະນາໄມໂລກ

Posted in
Back to What's New »